УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

петак, 18. март 2011.

Изводи из Извештаја о раду Матице српске у 2008. години


БИБЛИОТЕКА „ЗМАЈЕВА НАГРАДА”
Знак препознавања
У 2008. години из штампе је изашао зборник  Поезија Николе Вујчића,
добитника Змајеве награде за 2002. годину. Зборник посвећен Мирославу Цери
Михаиловићу, добитнику Змајеве награде за 2004. годину, је завршен. У припреми
су зборници о Драгану Јовановићу Данилову, добитнику Змајеве награде за
2005. годину, и Братиславу Р. Милановићу, добитнику за 2006. годину, Ивану
Негришорцу, добитнику за 2007. годину. Уредници едиције су др Славко Гордић
и Иван Негришорац. Лекторске и коректорске послове обавио је Владимир
Шовљански, технички уредник Вукица Туцаков, компјутерски слог „Графичар” а
штампао је „Прометеј” у тиражу од 300 примерака.

РЕЦЕПЦИЈА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТУ
Зборник радова
(руководилац пројекта: проф. др Драган Станић)
Планирано прибављање свих текстова о рецепцији дела М. Павића у Енгле-
ској, Америци, Грчкој, Израелу
, Чешкој, Словачкој, Пољској, Бугарској, Румунији,
Мађарској, Скандинавији, Јапану и још неким земљама није остварено. О готово
свим текстовима већ је остварен договор са писцима-истраживачима, али то није
конкретизовано, па би било реално да зборник буде објављен у 2009. години.

Одељења Матице српске
Одељење за књижевност и језик
Одбор Одељења је у 2008. години одржао две седнице: 7. маја и 30. јуна.
На њима су разматрани нацрти и коначни предлози плана научноистраживачког
рада за 2009. годину и текући послови у Одељењу (на двема седницама предмет
расправе биле су и две Скупштине Матице српске – редовна и ванредна).
Одбор Одељења је радио у следећем саставу: проф. др Мато Пижурица, се-
кретар Одбора Одељења, Славко Алмажан, проф. др Јанош Бањаи,  мр Бранислав
Брборић , Никола Вујчић, Мирослав Јосић Вишњић, Миро Вуксановић, проф.
др Славко Гордић, проф. др Даринка Гортан-Премк, проф. др Јасмина Грковић-
Мејџор, проф. др Сава Дамјанов, проф. др Јован Делић, проф. др Мирослав Егерић,
проф. др Душан Иванић, академик Милка Ивић, Бошко Ивков, проф. др Војислав
Јелић, проф. др Јован Јерковић, проф. др Миодраг Јовановић, мр Мирјана Јоцић,
Војислав Карановић, проф. др Зоја Карановић, академик Иван Клајн, проф. др Маја
Клеут, академик Светозар Кољевић, проф. др Александар Лома, проф. др Ксенија
Марицки-Гађански, проф. др Слободан Ж. Марковић, проф. др Јелка Матијашевић,
проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић, проф. др Софија Милорадовић, академик
Александар Младеновић, проф. др Драгана Мршевић-Радовић, др Марко Недић,
проф. др Мирослав Николић, мр Васа Павковић, проф. др Михајло Пантић, проф.
др Драгољуб Петровић, др Петар Пијановић, проф. др Предраг Пипер, проф. др
Јован Попов, академик Бранко Поповић, проф. др Милорад Радовановић, проф.
др Слободан Реметић (члан АНУРС), проф. др Јелка Ређеп, академик Љубомир
Симовић, проф. др Драган Станић, проф. др Мирјана Стефановић, проф. др Љи-
љана Суботић, академик Милосав Тешић, научни саветник др Драго Ћупић, проф.
др Михал Харпањ, проф. др Младен Шукало.
Од 17. новембра Одбор Одељења је радио у саставу: секретар: проф. др Мато
Пижурица;  чланови: Миро Вуксановић, проф. др Владислава Гордић-Петковић,
проф. др Славко Гордић (потпредседник Матице српске), проф. др Јасмина
Грковић-Мејџор (члан Управног одбора), проф. др Сава Дамјанов (члан Управног
одбора), проф. др Јован Делић (члан Управног одбора), проф. др Мирослав
Егерић (члан Управног одбора), проф. др Душан Иванић (члан Управног одбора),
академик Милка Ивић, проф. др Војислав Јелић, проф. др Миодраг Јовановић,
Мирослав Јосић Вишњић, мр Мирјана Јоцић, проф. др Зоја Карановић, проф.
др Марија Клеут (члан Управног одбора), академик Светозар Кољевић (члан
Управног одбора), проф. др Александар Лома (члан Управног одбора), проф.
др Горан Максимовић, проф. др Ксенија Марицки-Гађански, проф. др Јелка
Матијашевић, научни саветник др Миодраг Матицки (члан Управног одбора),
проф. др Софија Милорадовић, проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић, академик
Александар Младеновић, проф. др Драгана Мршевић-Радовић, др Марко Недић
(члан Управног одбора), проф. др Миливој Ненин, проф. др Мирослав Николић, мр
Васа Павковић, проф. др Шандор Пал, проф. др Михајло Пантић (члан Управног
одбора), проф. др Драгољуб Петровић (члан Управног одбора), проф. др Љиљана
Пешикан-Љуштановић, проф. др Предраг Пипер (члан Управног одбора), проф.
др Јован Попов (члан Управног одбора), проф. др Милорад Радовановић (члан
Управног одбора), доц. др Горана Раичевић, проф. др Јелка Ређеп, Петар Сарић,
проф. др Драган Станић (члан Управног одбора), проф. др Љиљана Суботић,
проф. др Гојко Тешић, академик Милосав Тешић (члан Управног одбора), проф. др
Светлана Томин, научни саветник др Драго Ћупић, проф. др Младен Шукало.
Одбор у новом саставу одржао је једну седницу (15. децембра) на којој је
разматрао предлоге за састав уредништава и жирија, предлог извештаја о раду
Одељења у 2008. години, предлоге организовања научних скупова – округлих
столова. Одбор је такође разматрао начин организовања округлог стола на тему
Статус ћирилице у службеној и јавној употреби, као и нека текућа питања.
Послове Одељења између седница координирао је секретар Одељења проф.
др Мато Пижурица, а стручни сарадник била је Јулка Ђукић.

РИТОВИ ВОЈВОДИНЕ – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА
(руководилац пројекта: проф. др Анте Вујић)
У 2008. настављена су истраживања Подунавља, и то горњег Подунавља,
Ковиљско-петроварадинског рита, доњег Подунавља и ритских станишта уз реку
Саву. Са ових подручја има највише података, па је уз допунска истраживања
могуће приступити обједињавању резултата и публиковању у наредном периоду.
Део зоолошког истраживачког тима који ради на проучавању птица завршио
је своја истраживања, као и прикупљање података за израду монографије о птицама
ритских станишта Војводине. Публикација је планирана за 2009. годину.
Настављена су истраживања из области географије за припрему публикације
о географским карактеристикама ритова Бачке, уз поглавље о могућем коришће-
њу природних вредности у развоју делатности које могу да буду у вези са кон-
зервацијом подручја (екотуризам). Публикација је планирана за 2009. годину.
Завршена су истраживања из области генетичке разноврсности појединих вр-
ста важних за конзервацију ритских станишта Војводине. У реализацију тог задатка
укључена су и два стручњака из области еволуционе биологије. У припреми је
монографија.
Ботанички део истраживачког тима је радио на допунским истраживањима
неколико ритских станишта: горње Подунавље, Ковиљско-петроварадински рит и
Засавица и прикупљао грађу за две монографске студије.
Према предложеном плану у 2009. години публиковаће се три монографске
студије (географске карактеристике, фауна птица и генетичка разноврсност) као
посебна издања Одељења, која су припремљена током 2008. године.
Учесници на пројекту: др Ружица Игић, др Пал Божа, др Бранислава Буторац,
мр Драгана Вуков, мр Горан Аначков, мр Дубравка Полић, др Биљана Пањковић
(ботаничари); др Смиљка Шимић, др Анте Вујић, мр Предраг Радичић, мр Сне-
жана Раденковић, Зорица Недељковић, мр Слободан Пузовић, Никола Стојнић, др
Весна Миланков и мр Јасмина Лудошки (зоолози) и др Владимир Стојановић, мр
Драгослав Павић, Минуцер Месарош (географи).

(Из  Извештаја о раду Матице српске у 2008. години)

МАТИЦА СРПСКА
Матица српска је најстарије књижевно, културно и научно друштво српског
народа, које у континуитету делује готово два века. У том, за наше прилике дугом
периоду, њене активности су постајале све разноврсније и богатије, а број сарад­
ника је из године у годину и из деценије у деценију све више растао. Захваљујући
томе, Матица српска је временом постала институција од прворазредног нацио­
налног значаја. Она је била и остала симбол плодног трајања и мудрог истрајавања,
у различитим временским и просторним оквирима. Чак и у најтежим временима
обележеним кризама, ратовима и револуцијама, Матица је остваривала своју
културну, научну и просветитељску мисију. Ентузијазам њених чланова и сарад­
ника није јењавао ни у периодима највеће материјалне оскудице. Наравно, укупна
продукција је у таквим приликама морала бити знатно скромнија.
Година 2008. ће остати упамћена по неизвесности и несигурности коју је
донела велика светска финансијска, а потом и економска криза. Проблеми са при­
ливом средстава из буџета Републике Србије осетили су се већ у првом тромесечју.
Изостало је планирано увећање средстава за реализацију научноистраживачких
пројеката које финансира Министарство за науку и технолошки развој. За
разлику од претходних година, Министарство није издвојило посебна средства за
издавање Матичиних научних часописа, нити је уплатило уговорени износ за рад
на Српској енциклопедији у последња два квартала 2008. године.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
061.22(497.113)(06)
    РАД Матице српске : гласило Матице српске / уредник Душан
Николић. - Год. 1, бр. 1 (1971)-      . - Нови Сад : Матица српска,
1971-. - Илустр. ; 24 cm
Повремено.
ISSN 0350-042X
COBISS.SR-ID 15880706


Нема коментара:

Постави коментар